Strona Główna Strona Główna
Kwalifikacja 2017
 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2017

Wojskowy Komendant Uzupełnień informuje mieszkańców miast Chorzowa, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskiej, Świętochłowic i Piekar Śląskich, że w dniach od 30 stycznia 2017 roku do 28 kwietnia 2017 roku na terenie administrowanym przez WKU w Chorzowie odbędzie się kwalifikacja wojskowa.

 

CHORZÓW
od
07.03.2017 r. do 28.03.2017 r.
w Starochorzowskim Domu Kultury przy ul. Siemianowickiej 59,
w godzinach od 9.00 do 16.00, tel. 32 247-39-59;

PIEKARY ŚLĄSKIE
od
11.04.2017 r. do 25.04.2017 r.
w Ośrodku Kultury „Andaluzja” przy ul. Oświęcimskiej 45,
w godzinach 7.00 do 14.30, tel. 32 284-56-20;

 

RUDA ŚLĄSKA
 od
13.02.2017 r. do 14.03.2017 r.
w Szpitalu Miejskim w Bielszowicach przy ul. Głównej 11,
w godz.
od 6.30 do 13.00, tel. 502-890-191

 

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
od
27.03.2017 r.
do 06.04.2017 r.
w Przychodni Lekarskiej przy ul. Jana Pawła II 1,
poniedziałek
w godzinach od 12.30 do 17.30
wtorek - piątek w godzinach od 7.30 do 12.30, tel. 730-359-415;

 

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może się stawić do kwalifikacji wojskowym w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawienia się. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

UWAGA!!!

Zgodnie z § 7  rozporządzenia MSWiA oraz MON z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009, nr 202, poz. 1566).

1. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

1)  wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2)  powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, o której mowa w art. 26 ust. 1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;

3)  wojskowemu komendantowi uzupełnień:

a) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,

b) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

c) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

             2. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:

1)  wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

2)  powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną, o której mowa w art. 26 ust. 1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;

3)  wojskowemu komendantowi uzupełnień - wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b.