Strona Główna Strona Główna
Biuletyn Komendy
 


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
SAMODZIELNY REFERENT

do spraw: obsługi logistycznej

Miejsce wykonywania pracy:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
41-500 CHORZÓW UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

Adres urzędu:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
41-500 CHORZÓW UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

WARUNKI PRACY

Konieczność częstego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku i wychodzenia na zewnątrz. Wyjazdy służbowe. Wysiłek fizyczny.
Prace administracyjno-biurowe wykonywane są w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Brak czynników szkodliwych dla zdrowia. Użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów.
Budynek wielokondygnacyjny bez windy.
Budynek posiada podjazd i toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia logistycznego ,finansowego i medycznego WKU , w tym : prowadzenie dokumentacji planistycznej, eksploatacyjnej, materiałowej oraz sprawozdawczej we współdziałaniu z Oddziałem Gospodarczym, realizacja obsługi i remontu sprzętu technicznego, właściwe przechowywanie środków materiałowych i sprzetu wojskowego, utrzymanie nieruchomości i gospodarowanie sprzętem kwaterunkowym;
 • Opracowywanie planu rzeczowo-finansowego za WKU, zgłaszanie potrzeb do planu zakupów, prowadzenie analizy wykorzystania przydzielonych środków finansowych, sprządzanie sprawozdań i innych dokumentów finansowych tym zakresie;
 • Nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym wyposażenia, budynku i terenu WKU w tym : zaopatrzenie WKU w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze;
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej w poszczególnych działach zaopatrzenia, planowanie i podejmowanie zadań profilaktycznych w zakresie powstawania szkód i strat w mieniu ;
 • Utrzymywanie zgodności stanów magazynowych i zapisów ewidencyjnych ze stanem faktycznym i ewidencją główną;
 • Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska za pośrednictwem komórki z Oddziału Gospiodarczego;
 • Bieżące rozliczanie zwrotu kosztów przejazdu i utraconych zarobków dla osób wzywanych do WKU, zwrotu kosztów podróży, rozliczanie innych należności finansowych dla żołnierzy;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy na stanowisku administracyjnym
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • znajomość ustawy oochronie informacji niejawnych;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • biegła obsługa pakietu MS Office
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok Doświadczenie na stanowisku związanym z gospodarką finansową i materiałową.
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.03.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
  41-500 CHORZÓW
  UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 03.04.2017r. Praca związana jest z odpowiedzialnością materialną. Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Proponowane wynagrodzenie - 2.200 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę
Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej i opisanej kopercie (Stanowisko - Samodzielny referent).
Przyjmowane są tylko kserokopie dokumentów.
W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełnią następujące wymagania formalne:
- zostaną złożone w terminie - liczy się data wpływu do urzędu lub data stempla pocztowego.
- dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone aktualną datą.
Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
1.Weryfikacja formalna złożonych dokumentów
2.Test wiedzy z wymienionych w ogłoszeniu ustaw.
3.Sprawdzenie praktycznych umiejętności obsługi komputera.
4.Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru o czym będą poinformowani telefonicznie. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie .

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 261-124-552 pn-pt. 8.00-15.00

Wersja ogłoszenia do pobrania


 

 


 W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Starszy Referent została przyjęta:

 • p. Kinga Młynarska - Pajęczno

 


 


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
STARSZY REFERENT WYDZIAŁU REKRUTACJI

do spraw: ewidencyjnych, rekrutacji i naboru

Miejsce wykonywania pracy:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
41-500 CHORZÓW UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

Adres urzędu:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
41-500 CHORZÓW UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Brak czynników szkodliwych dla zdrowia. Użytkowanie sprzętu biurowego : komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów. Budynek z podjazdem i toaletą dla osób niepełnosprawnych. Brak windy.
Konieczność częstego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku.
Wyjazdy służbowe. Praca poza siedzibą urzędu. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie udziału przedstawicieli wojskowego komendanta uzupełnień do prac w kwalifikacji wojskowej, sporządzanie analiz i opracowywanie sprawozdań z jej przebiegu i wyników;
 • Wykonywanie obowiązków wojskowego komendanta uzupełnień w czasie kwalifikacji wojskowej w zakresie przeznaczania osób do czynnej służby wojskowej lub innych form jej odbycia, przenoszenie w/w osób do rezerwy. Zakładanie oraz aktualizacja ewidencji wojskowej oraz przygotowywanie i prowadzenie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej;
 • Zarządzanie oraz prowadzenie ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi wojskowemu, w tym w formie elektronicznej z wykorzystaniem SI SPIRALA. Organizacja i prowadzenie ewidencji Wydziału Rekrutacji;
 • Przygotowywanie i bieżąca aktualizacja bazy danych o ochotnikach zgłaszających się do służby zastępczej;
 • Opracowywanie meldunków i sprawozdań z działalności bieżącej urzędu;
 • Organizowanie i zabezpieczanie funkcjonowania zamiejscowych Punktów Obsługi Interesanta;
 • Udział w organizowanych akcjach i wystąpieniach promujących Siły Zbrojne i służbę wojskowa.
 • Udział w opracowywaniu planów wydatków budżetowych związanych z promocją obronności w ramach przydzielonych na ten cel środków oraz prowadzenie analizy wykorzystania przydzielonych środków;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej;
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • Znajomość ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Biegła obsługa pakietu MS Office;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • Samodzielność w pracy;
 • Odporność na stres;
 • Komunikatywność;
 • Dyspozycyjność;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.03.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
  41-500 CHORZÓW
  UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony.
Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Proponowane wynagrodzenie - 2.100 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę
Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej i opisanej kopercie (Stanowisko - Starszy referent). Przyjmowane są tylko kserokopie dokumentów.
W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełniają następujące warunki:
- zostaną złożone w terminie - data wpływu do urzędu lub data stempla pocztowego.
- dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone datą.
Nabór prowadzony jest w 4 etapach:
1.Weryfikacja formalna złożonych dokumentów.
2.Test wiedzy z wymienionych w ogłoszeniu ustaw.
3.Sprawdzenie praktycznych umiejętności obsługi komputera.
3.Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru o czym będą poinformowani telefonicznie.
Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/t do dalszych etapów. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 261-124-552 pn-pt. 8.00-15.00


Wersja ogłoszenia do pobrania

 


 W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Starszy Referent została przyjęta:

 • p. Alicja Kuberska - Chorzów