Strona Główna Strona Główna
Biuletyn Komendy
 


Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

 

samodzielny referent

do spraw: obsługi logistycznej i organizacyjnej

Komenda  

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

CHORZÓW

ADRES URZĘDU:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE 
41-500 CHORZÓW UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3


WARUNKI PRACY

 • Wyjazdy służbowe. Wysiłek fizyczny. Odpowiedzialność materialna.Konieczność częstego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku i wychodzenia na zewnątrz budynku. 
 • Prace administracyjno-biurowe wykonywane są w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym
  i sztucznym. 
 • Brak czynników szkodliwych dla zdrowia. Użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów. 
 • Budynek wielokondygnacyjny bez windy. 
 • Budynek posiada podjazd i toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia logistycznego, finansowego
  i medycznego WKU , w tym : prowadzenie dokumentacji planistycznej, eksploatacyjnej, materiałowej oraz sprawozdawczej we współdziałaniu z Oddziałem Gospodarczym, realizacja obsługi i remontu sprzętu technicznego, właściwe przechowywanie środków materiałowych i sprzetu wojskowego, utrzymanie nieruchomości i gospodarowanie sprzętem kwaterunkowym;
 • Opracowywanie Planu rzeczowo-finansowego dla WKU na kolejne lata, zgłaszanie potrzeb do Planu zakupów, prowadzenie analizy wykorzystania przydzielonych środków finansowych, sprządzanie sprawozdań i innych dokumentów finansowych
  w tym zakresie;
 • Nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym wyposażenia, budynku
  i terenu WKU w tym : zaopatrzenie WKU w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze;
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej w poszczególnych działach zaopatrzenia, planowanie i podejmowanie zadań profilaktycznych w zakresie powstawania szkód
  i strat w mieniu ;
 • Utrzymywanie zgodności stanów magazynowych i zapisów ewidencyjnych ze stanem faktycznym i ewidencją główną;
 • Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska za pośrednictwem komórki
  z Oddziału Gospodarczego;
 • Bieżące rozliczanie : zwrotu kosztów przejazdu i utraconych zarobków dla osób wzywanych do WKU, zwrotu kosztów podróży, oraz rozliczanie innych należności finansowych dla żołnierzy;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: w pracy na stanowisku administracyjnym
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • znajomość ustawy oochronie informacji niejawnych;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • biegła obsługa pakietu MS Office
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok Doświadczenie na stanowisku związanym
  z gospodarką finansową i materiałową.
 • samodzielność i odpowiedzialność;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Portiernia WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE 
  41-500 CHORZÓW 
  UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3 
  od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.30-18.00 

  lub za pośrednictwem poczty 
  w zaklejonej i opisanej kopercie (Stanowisko - Samodzielny referent). 
  Przyjmowane są tylko kserokopie dokumentów.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Praca związana jest z odpowiedzialnością materialną. 
Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny. 
Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę 
na czas określony od dnia 01.04.2018r. 
Proponowane wynagrodzenie - 2.200 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę. 
Nabór składa się z 4 etapów : 
1.Weryfikacja formalna złożonych dokumentów. 
Dokumenty muszą spełniać następujące wymagania formalne: 
- zostaną złożone w terminie 
(liczy się data wpływu do urzędu lub data stempla pocztowego), 
- dokumentacja jest kompletna i zawiera: wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia 
(oświadczenia proszę pisać na jednej kartce) uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone aktualną datą. 
Kandydaci,których dokumenty spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 22.03.2018r. 
i zaproszeni do kolejnych etapów naboru. 
Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie . 

2.Test wiedzy z wymienionych w ogłoszeniu ustaw. 
3.Sprawdzenie praktycznych umiejętności obsługi komputera. 
4.Rozmowa kwalifikacyjna. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 261-124-552 pn-pt. 10.00-14.00

 

 

 

 
Nazwa stanowiska:
starszy referent

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
WYBRANE OSOBY: AGATA SZOŁTYSEK    RUDA ŚLĄSKA

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

starszy referent

do spraw: ewidencyjnych, rekrutacji i naboru, Wydział Rekrutacji

Miejsce wykonywania pracy:

Chorzów

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
41-500 CHORZÓW UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

Adres urzędu:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
41-500 CHORZÓW UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym.
Brak czynników szkodliwych dla zdrowia.
Użytkowanie sprzętu biurowego : komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów.
Budynek 1- piętrowy bez windy, z podjazdem i toaletą dla osób niepełnosprawnych.
Konieczność częstego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku.
Wyjazdy służbowe.
Praca poza siedzibą urzędu.
Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie udziału przedstawicieli wojskowego komendanta uzupełnień do prac w kwalifikacji wojskowej, sporzadzanie analiz i opracowywanie sprawozdań z jej przebiegu i wyników;
 • Wykonywanie obowiązków wojskowego komendanta uzupełnień w czasie kwalifikacji wojskowej w zakresie przeznaczania osób do czynnej służby wojskowej lub innych form jej odbycia, przenoszenie w/w osób do rezerwy. Zakładanie oraz aktualizacja ewidencji wojskowej oraz przygotowywanie i prowadzenie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej;
 • Zarządzanie oraz prowadzenie ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi wojskowemu, w tym w formie elektronicznej z wykorzystaniem SI SPIRALA. Organizacja i prowadzenie ewidencji Wydziału Rekrutacji;
 • Przygotowywanie i bieżąca aktualizacja bazy danych o ochotnikach zgłaszjących się do służby zastępczej;
 • Opracowywanie meldunków i sprawozdań z działalności bieżącej urzędu;
 • Organizowanie i zabezpieczanie funkcjonowania zamiejscowych Punktów Obsługi Interesanta;
 • Udział w organizowanych akcjach i wystąpieniach promujących Siły Zbrojne i służbę wojskowa.
 • Udział w opracowywaniu planów wydatków budżetowych związanych z promocją obronności w ramach przydzielonych na ten cel środków oraz prowadzenie analizy wykorzystania przydzielonych środków;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej;
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • znajomość ustawy kodeks postępowania adminstracyjnego;
 • znajomość ustawy oochronie informacji niejawnych;
 • biegła obsługa pakietu MS Office
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeorowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • samodzielność w pracy;
 • odporność na stres;
 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.11.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
  41-500 CHORZÓW
  UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony.
Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Proponowane wynagrodzenie - 2.100 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę
Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej i opisanej kopercie (Nabór na stanowisko - Starszy referent).
Przyjmowane są tylko kserokopie dokumentów.
W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełniają następujące warunki:
1) zostaną złożone w terminie- data wpływu do urzędu lub data stempla pocztowego.
2) dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane dokumenty
i oświadczenia uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone
aktualną datą.
Nabór prowadzony jest w 4 etapach:
1.Weryfikacja formalna złożonych dokumentów.
2.Test wiedzy z wymienionych w ogłoszeniu ustaw.
3.Sprawdzenie praktycznych umiejętności obsługi komputera.
4.Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru o czym zostaną poinformowani telefonicznie w terminie do trzech dni od daty zakończenia naboru.
Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie .

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 261-124-552 pn-pt. 8.00-15.00

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Samodzielny Referent został przyjęty:
 • p. Paweł POŚPIECH - Siemianowice Śląskie

 • Konkurs na Kierownika Kancelarii Tajnej nie został rozstrzygnięty ze względu na brak ofert

W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Starszy Referent została przyjęta:
 • p. Kinga Młynarska - Pajęczno 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik Kancelarii Tajnej

do spraw: obsługi kancelaryjnej

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
41-500 CHORZÓW UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3
ADRES URZĘDU:
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
41-500 CHORZÓW UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów. Brak czynników szkodliwych dla zdrowia.
Budynek wielokondygnacyjny bez windy.
Budynek posiada podjazd i toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i przekazywanie dokumentów niejawnych otrzymywanych, wysyłanych oraz wytwarzanych na potrzeby Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie wg zasad ustalonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych w szczególności za pośrednictwem użytkowanych systemów informatycznych;
 • Prowadzenie wykazów osób osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych posiadających stosowne poświadczenia bezpieczeństwa;
 • Udostępnianie i wydawanie materiałów niejawnych osobom upoważnionym;
 • Przedstawianie Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Chorzowie, szefom wydziału oraz innym upoważnionym osobom funkcyjnym otrzymanej korospondencji i po dekretacji przełożonego kierowanie jej do poszczególnych wykonawców;
 • Rozliczanie wykonawców z powierzonych im dokumentów niejawnych, kompletowanie dokumentów niejawnych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz przygotowywanie akt do archiwizacji;
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz prowadzenie odpowiednich rejestrów dla dokumentów jawnych i niejawnych;
 • Prowadzenie biblioteki wydawnictw specjalistycznych i wewnętrznych;
 • Opracowanie zbiorczych zestawień w zakresie potrzeb zabezpieczenia Wojskowej Komendy Uzupełnień w niezbędne druki i gospodarka drukami;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w pracy na stanowisku administracyjnym
 • ukończone "Szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i kancelarii tajnej międzynarodowej, zastępców kierowników i inne stanowiska służbowe w kancelariach tajnych i kancelariach tajnych międzynarodowych oraz innych niż kancelaria tajna komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych";
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejwanych (Dz. U. 2016 r., poz. 1167 z poźn. zm.)
 • znajomość przepisów kancelaryjnych;
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • biegła obsługa pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenie w prowadzeniu kancelarii tajnej;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • komunikatywność;
 • samodzielność;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia Zaświadczenia o ukończeniu "Szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnej i kancelarii tajnej międzynarodowej, zastępców kierowników i inne stanowiska służbowe w kancelariach tajnych i kancelariach tajnych międzynarodowych oraz innych niż kancelaria tajna komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych";
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejwanych (Dz. U. 2016 r., poz. 1167 z poźn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26 marca 2017 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
  41-500 CHORZÓW
  UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydatka/kandydat zostanie zatrudniona\y na czas zastępstwa nieobecnego pracownika
od dnia 03.04.2017r.
Kandydatka/kandydat zajmująca/zajmujący to stanowisko pracy może mieć nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień zgodnie z art. 59a ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Proponowane wynagrodzenie - 2.300 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę.
Dokumenty aplikacyjne ( przyjmowane są tylko kserokopie dokumentów) należy składać
w siedzibie urzędu w Kancelarii Jawnej lub za pośrednictwem poczty do dnia 26.03.2017r.,
w zaklejonej i opisanej kopercie : Stanowisko - Kierownik kancelarii tajnej.
Oferty otrzymane po w/w terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data zarejestrowania w Kancelarii Jawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie lub data stempla pocztowego).
W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełnią następujące wymagania formalne:
- zostaną złożone w terminie tj. do dnia 26.03.2017r.;
- aplikacja jest kompletna tzn. że zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia - uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone aktualną datą.
Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
1.Weryfikacja formalna złożonych dokumentów
2.Test wiedzy z wymienionych w ogłoszeniu ustaw.
3.Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru o czym będą poinformowani telefonicznie. Brak powiadomienia jest równoznaczny
z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów.
Po zakończeniu naboru, oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 261-124-552 pn-pt. 8.00-15.00

 


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

SAMODZIELNY REFERENT
do spraw: obsługi logistycznej

Miejsce wykonywania pracy:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
41-500 CHORZÓW UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

Adres urzędu:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
41-500 CHORZÓW UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

WARUNKI PRACY

Konieczność częstego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku i wychodzenia na zewnątrz. Wyjazdy służbowe. Wysiłek fizyczny.
Prace administracyjno-biurowe wykonywane są w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Brak czynników szkodliwych dla zdrowia. Użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów.
Budynek wielokondygnacyjny bez windy.
Budynek posiada podjazd i toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia logistycznego ,finansowego i medycznego WKU , w tym : prowadzenie dokumentacji planistycznej, eksploatacyjnej, materiałowej oraz sprawozdawczej we współdziałaniu z Oddziałem Gospodarczym, realizacja obsługi i remontu sprzętu technicznego, właściwe przechowywanie środków materiałowych i sprzetu wojskowego, utrzymanie nieruchomości i gospodarowanie sprzętem kwaterunkowym;
 • Opracowywanie planu rzeczowo-finansowego za WKU, zgłaszanie potrzeb do planu zakupów, prowadzenie analizy wykorzystania przydzielonych środków finansowych, sprządzanie sprawozdań i innych dokumentów finansowych tym zakresie;
 • Nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym wyposażenia, budynku i terenu WKU w tym : zaopatrzenie WKU w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze;
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej w poszczególnych działach zaopatrzenia, planowanie i podejmowanie zadań profilaktycznych w zakresie powstawania szkód i strat w mieniu ;
 • Utrzymywanie zgodności stanów magazynowych i zapisów ewidencyjnych ze stanem faktycznym i ewidencją główną;
 • Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska za pośrednictwem komórki z Oddziału Gospiodarczego;
 • Bieżące rozliczanie zwrotu kosztów przejazdu i utraconych zarobków dla osób wzywanych do WKU, zwrotu kosztów podróży, rozliczanie innych należności finansowych dla żołnierzy;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy na stanowisku administracyjnym
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • znajomość ustawy oochronie informacji niejawnych;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • biegła obsługa pakietu MS Office
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok Doświadczenie na stanowisku związanym z gospodarką finansową i materiałową.
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.03.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
  41-500 CHORZÓW
  UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 03.04.2017r. Praca związana jest z odpowiedzialnością materialną. Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Proponowane wynagrodzenie - 2.200 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę
Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej i opisanej kopercie (Stanowisko - Samodzielny referent).
Przyjmowane są tylko kserokopie dokumentów.
W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełnią następujące wymagania formalne:
- zostaną złożone w terminie - liczy się data wpływu do urzędu lub data stempla pocztowego.
- dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone aktualną datą.
Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
1.Weryfikacja formalna złożonych dokumentów
2.Test wiedzy z wymienionych w ogłoszeniu ustaw.
3.Sprawdzenie praktycznych umiejętności obsługi komputera.
4.Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru o czym będą poinformowani telefonicznie. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie .

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 261-124-552 pn-pt. 8.00-15.00

Wersja ogłoszenia do pobrania


 

 


 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
STARSZY REFERENT WYDZIAŁU REKRUTACJI

do spraw: ewidencyjnych, rekrutacji i naboru

Miejsce wykonywania pracy:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
41-500 CHORZÓW UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

Adres urzędu:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
41-500 CHORZÓW UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Brak czynników szkodliwych dla zdrowia. Użytkowanie sprzętu biurowego : komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów. Budynek z podjazdem i toaletą dla osób niepełnosprawnych. Brak windy.
Konieczność częstego przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku.
Wyjazdy służbowe. Praca poza siedzibą urzędu. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie udziału przedstawicieli wojskowego komendanta uzupełnień do prac w kwalifikacji wojskowej, sporządzanie analiz i opracowywanie sprawozdań z jej przebiegu i wyników;
 • Wykonywanie obowiązków wojskowego komendanta uzupełnień w czasie kwalifikacji wojskowej w zakresie przeznaczania osób do czynnej służby wojskowej lub innych form jej odbycia, przenoszenie w/w osób do rezerwy. Zakładanie oraz aktualizacja ewidencji wojskowej oraz przygotowywanie i prowadzenie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej;
 • Zarządzanie oraz prowadzenie ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi wojskowemu, w tym w formie elektronicznej z wykorzystaniem SI SPIRALA. Organizacja i prowadzenie ewidencji Wydziału Rekrutacji;
 • Przygotowywanie i bieżąca aktualizacja bazy danych o ochotnikach zgłaszających się do służby zastępczej;
 • Opracowywanie meldunków i sprawozdań z działalności bieżącej urzędu;
 • Organizowanie i zabezpieczanie funkcjonowania zamiejscowych Punktów Obsługi Interesanta;
 • Udział w organizowanych akcjach i wystąpieniach promujących Siły Zbrojne i służbę wojskowa.
 • Udział w opracowywaniu planów wydatków budżetowych związanych z promocją obronności w ramach przydzielonych na ten cel środków oraz prowadzenie analizy wykorzystania przydzielonych środków;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej;
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • Znajomość ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Biegła obsługa pakietu MS Office;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych;
 • Samodzielność w pracy;
 • Odporność na stres;
 • Komunikatywność;
 • Dyspozycyjność;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.03.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W CHORZOWIE
  41-500 CHORZÓW
  UL.75 PUŁKU PIECHOTY 3

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie wybranego kandydata nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony.
Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
Proponowane wynagrodzenie - 2.100 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę
Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej i opisanej kopercie (Stanowisko - Starszy referent). Przyjmowane są tylko kserokopie dokumentów.
W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełniają następujące warunki:
- zostaną złożone w terminie - data wpływu do urzędu lub data stempla pocztowego.
- dokumentacja jest kompletna i zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia uwiarygodnione własnoręcznym, czytelnym podpisem i opatrzone datą.
Nabór prowadzony jest w 4 etapach:
1.Weryfikacja formalna złożonych dokumentów.
2.Test wiedzy z wymienionych w ogłoszeniu ustaw.
3.Sprawdzenie praktycznych umiejętności obsługi komputera.
3.Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru o czym będą poinformowani telefonicznie.
Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się kandydatki/t do dalszych etapów. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie .
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 261-124-552 pn-pt. 8.00-15.00


Wersja ogłoszenia do pobrania

 


 W wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Starszy Referent została przyjęta:

 • p. Alicja Kuberska - Chorzów