Strona Główna Strona Główna
Służba przygotowawcza
 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Służba Przygotowawcza
droga do Narodowych Sił Rezerwowych oraz służby zawodowej
W roku 2018 szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej realizowane będą w następujących terminach:

Na potrzeby korpusu oficerów:

od 8 stycznia do 6 lipca;

Na potrzeby korpusu podoficerów:
 • I turnus – od 01 lutego do 29 czerwca;
 • II turnus – od 03 lipca do 30 listopada;

Na potrzeby korpusu szeregowych:
 • I turnus – od 08 stycznia do 27 kwietnia;
 • II turnus – od 7 maja do 31 sierpnia;
 • III turnus – od 4 września do 21 grudnia oraz
  od 25 września do 21 grudnia


Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:

 • na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów - w miesiącach: styczniu;
 • na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów - w miesiącach: lutym lub lipcu;
 • na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych - w miesiącach: styczniu, maju lub wrześniu;
 • na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach - w lipcu.
Jeżeli jesteś zainteresowany i spełniasz następujące warunki :
 • jesteś niekarany(a) za przestępstwo umyślne,
 • posiadasz obywatelstwo polskie
 • posiadasz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • masz co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

 

Zapraszamy do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie w celu wypełnienia wniosku o powołanie do służby przygotowawczej.

Do wniosku należy dołączć następujące dokumenty:

 • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie
 • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu szeregowych – ośrodki szkolenia i jednostki wojskowe.

 Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

         Jeżeli posiadasz dobry stan zdrowia, obywatelstwo polskie, ukończone osiemnaście lat, nie jesteś karany(a) za przestępstwo umyślne, zależy ci na własnym rozwoju , interesuje cię wojsko i chciałbyś  (chciałabyś) przeżyć z nim przygodę oraz przy okazji zdobyć ciekawy zawód nic prostszego – zgłoś się do WKU

Zgodnie z znowelizowaną ustawą „o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej” od stycznia 2010 roku w wojsku wprowadza się nowy rodzaj służby – służbę przygotowawczą.

Przeznaczona jest ona dla ochotników (ochotniczek) o uregulowanym stosunku do służby wojskowej którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej (przeszkolenia wojskowego) a także innych ochotników (ochotniczek) nie podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej  (przeszkolenia wojskowego) na ich wniosek lub za ich zgodą. Stosunek służbowy służby przygotowawczej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Wstępując do służby przygotowawczej musisz:

  kształcący się na:
oficera podoficera szeregowego
posiadać wykształcenie co najmniej: wyższe średnie gimnazjalne
kształcić cię będą: uczelnie wojskowe szkoły podoficerskie ośrodki szkolenia
uzyskasz tytuł bez szczególnego nadania: podchorążego kadeta elewa
szkolenie trwa do: sześciu miesięcy pięciu miesięcy czterech miesięcy

Przewidywane stawki miesięczne dla żołnierza w służbie przygotowawczej kształconego na potrzeby korpusu:

 • Oficerów - 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1920 zł
 • Podoficerów - 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1280 zł
 • Szeregowych - 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 960 zł

 

Ponadto żołnierzom pełniącym służbę przygotowawcza oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP art. 118-136.

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.

Odbycie służby przygotowawczej pozwoli ci poznać realia życia wojskowego i służby wojskowej. Po zakończeniu służby przygotowawczej możesz pełnić służbę w rezerwie w ramach Narodowych Sił Rezerwowych pozostając na przydziale kryzysowym, starać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej,  lub zakończyć przygodę z wojskiem.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać zgłaszając się osobiście do WKU w Chorzowie lub pod nr tel. 32-24-12-458 - centrala lub 261-124-583 - numer bezposredni

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. 2017 poz. 1430 ze. zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 27 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. z 2015 poz. 449).POBIERZ

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej
stat4u