Strona Główna Strona Główna
Uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej
 

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI
Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych może uczestniczy wojskowa asysta honorowa1. Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru. „Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych RP”

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach decydują dowódcy garnizonów wyznaczając jej skład. Zasięg terytorialny poszczególnych garnizonów określa Rozp. MON z 18.06.2013 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców (Dz. U. z 2013 r., poz. 1118.)

Organizatorzy uroczystości2, które nie zostały ujęte w „Ramowym programie obchodów…” oraz w „Planie przedsięwzięć na rzecz obronności państwa …” kieruje wnioski o udział wojskowej asysty honorowej (wzór wniosku o asystę honorową) do właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości dowódcy garnizonu w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie.

GARNIZON BYTOM

Garnizon Bytom trytorialnie zasięgiem właściwości dowódcy obejmuje:

 • powiat będziński
 • m. Bytom
 • m. Chorzów
 • m. Dąbrowa Górnicza
 • m. Jaworzno
 • m. Katowice
 • m. Mysłowice
 • m. Piekary Śląskie
 • m. Ruda Śląska
 • m. Siemianowice Śląskie
 • m. Sosnowiec
 • m. Świętochłowice
 • m. Tychy
 • m. Zabrze
 • powiat tarnogórski (gmina Radzionków)
 • powiat zawierciański

Z dniem 19 grudnia 2013 r. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych działając z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej powierzył pełnienie obowiązków Dowódcy Garnizonu Bytom Dowódcy 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu.

Wszelkie wnioski i zapytania dotyczące udziału wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych należy kierować do:

Dowódcy Garnizonu Bytom
ul. Oświęcimska 30,
41-902 BYTOM
tel. 261-126-423; 261-126-630

Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz (wzór scenariusza) i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub jego przedstawicielem. Jeżeli scenariusz uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej przewiduje udział w niej przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych, należy jego układ skonsultować przed zatwierdzeniem z komórką organizacyjną MON właściwą w sprawach wychowania.

Natomiast, gdy podczas uroczystości zaplanowano odczytanie apelu poległych lub apelu pamięci, jego treść należy przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi wyżej wymienionej komórki organizacyjnej MON.

Przeprowadzenie uroczystości można poprzedzi rekonesansem z udziałem organizatora, dowódcy odpowiedzialnego za udział wojskowej asysty honorowej, osób odpowiedzialnych za inne elementy uroczystości (sztandary, inne pododdziały, delegacje, zespoły artystyczne itp.) oraz przedstawicieli służb porządkowych.

W trakcie rekonesansu omawia się i uzgadnia zagadnienia dotyczące przygotowania miejsca uroczystości, jego dekorację, sposób ustawienia wojskowej asysty honorowej, pocztów sztandarowych, uczestników uroczystości, mając na uwadze godny i sprawny jej przebieg.


1Wojskową asystę honorową może stanowi: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z broni lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z broni lub bez broni), _żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz _żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.
2Władze państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe, środowiska kombatanckie, kościoły, związki wyznaniowe, instytucje, uczelnie, szkoły i inni partnerzy społeczni.POBIERZ

  OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców
  Ceremoniał Wojskowy
  Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej
  Scenariusz uroczystości o charakterze patriotycznym