Strona Główna Strona Główna
Szkoły Podoficerskie
 

UWAGA !!! 

Informujemy, że na podstawie Decyzji Nr 95/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
25 lipca 2018 r. w sprawie naboru w 2018 r. kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 2018 r. prowadzony jest nabór do służby
w charakterze kandydata na podoficera zawodowego w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych
w Dęblinie.

Informacje o procesie rekrutacji są zamieszczone na stronie internetowej wyżej wymienionej szkoły.


Informujemy, że na podstawie Decyzji Nr 53/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie naboru w 2018r. kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych prowadzony jest nabór do służby kandydackiej w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Informacje o procesie rekrutacji są zamieszczone na stronnie internetowej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.

 

                                         
 

zamknij

ZOSTAŃ PODOFICEREM

NABÓR DO SZKÓŁ PODOFICERSKICH PROWADZONY JEST OBECNIE WYŁĄCZNIE SPOŚRÓD SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie podoficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia szkoły podoficerskiej. Kandydat na podoficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Służba kandydacka jest to forma czynnej służby wojskowej pełniona przez kandydata na żołnierza zawodowego.

O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej – ukończona szkoła średnia.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej składa w terminie do dnia 31 marca danego roku, wniosek do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej.

Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do szkoły podoficerskiej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  (j.t. Dz.U.z 2014r., poz. 1414);
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., nr 61, poz. 382).

Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych przedstawionych poniżej szkół podoficerskich.

 

SZKOŁY PODOFICERSKIE


SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH w POZNANIU

60-628 POZNAŃ, ul. Wojska Polskiego 86

http://spwl.wp.mil.pl/pl/index.html


SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH w DĘBLINIE

08-521 DĘBLIN ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 5

http://spsp.wp.mil.pl/pl/index.html


SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ w USTCE

76-271USTKA LĘDOWO 1N

http://spmw.wp.mil.pl/pl/index.html


 

  DECYZJA NR 95/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 lipca 2018 r.w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 2018
  Decyzji Nr 53/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie naboru w 2018r. kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych
  Decyzji Nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej
  Wniosek o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej
  Wniosek o powołanie do służby kandydackiej