Strona Główna Strona Główna
Szkoły Oficerskie
 

SZKOŁY OFICERSKIE

ZOSTAŃ OFICEREM

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej lub studium oficerskiego. W każdym przypadku kandydat na oficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Służba kandydacka jest to forma czynnej służby wojskowej pełniona przez kandydata na żołnierza zawodowego.

O powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej – świadectwo dojrzałości.

 

O powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego – dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

Terminy i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej (akademii wojskowej lub wyższej szkoły oficerskiej):

 1. osoby posiadające świadectwo dojrzałości - w terminie do dnia 31 marca 2016 roku, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;
 2. cywilni studenci uczelni wojskowych - w terminie do dnia 31 marca 2016 roku, bezpośrednio do rektora - komendanta uczelni wojskowej;
 3. studenci innych uczelni niż uczelnia wojskowa - w terminie do dnia 31 stycznia i 15 maja 2016 roku, do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej.

 

Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do studium oficerskiego lub świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjecie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie w uczelni wojskowej – oryginał lub kopia wystawiona przez uczelnię lub szkołę;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa - (dołączają tylko cywilni studenci uczelni wojskowych oraz studenci innych uczelni niż uczelnie wojskowe);
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 

Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych wydawany w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do uczelni wojskowej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  (j.t. Dz.U.z 2016 poz. 1726)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1627)

 

Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.


AKADEMIE WOJSKOWE
I WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

00-910 WARSZAWA al. gen. A. Chruściela 103

www.akademia.mil.pl


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69

www.amw.gdynia.pl


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZA

00-908 WARSZAWA 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

www.wat.edu.pl


AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109

www.awl.edu.pl/


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12

www.wsosp.deblin.plPOBIERZ

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych