Strona Główna Strona Główna
Weteran
 

WETERANI

Szanowni Państwo,

30 marca 2012 r. weszła w życie ustawa o weteranach działań poza granicami państwa wraz z 12 dokumentami wykonawczymi. Podstawowym celem ustawy jest uhonorowanie i wsparcie osób biorących udział w różnego rodzaju działaniach poza granicami Polski, głównie militarnych na podstawie skierowania w ramach misji pokojowych, stabilizacyjnych oraz misji podejmowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Pakt Północnoatlantycki i Unię Europejską.

Wszelkie informacje dotyczące ustawy, treści dokumentów, dane kontaktowe, informator itp. znaleźć można poniżej na naszej stronie internetowej lub na stronie http://centrum-weterana.mon.gov.pl

Dodatkowo zapraszamy do zadawania pytań dotyczących ustawy o weteranach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: wkuchorzow@ron.mil.pl lub centrumweterana@ron.mil.pl.

W przypadku koniecznosci wydania dla zainteresowanego zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2012 r. Nr 42 poz. 229) informuję, że podstawą podjęcia kwerendy archiwalnej w celu wydania powyższego zaświadczenia jest wniosek osoby zainteresowanej, przekazany korespondencyjnie lub osobiście do włąściwego archiwum wojskowego. Ponadto, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, zaświadczenie może być wydane również przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę, wojskowego komendanta uzupełnień, jak też podmioty wymienione w pkt 2 lit. c - h, jeśli posiadają materiały umożliwiające jego wydanie.

***

Zgodnie z Rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych, legitymacja weterana poszkodowanego upoważnia do zwolnień od opłat abonamentowych.

 


POBIERZ

 

  Informator
  Prezentacja
  Ustawa o weteranach
  Oświadczenie o formie pomocy na naukę
  Oświadczenie o formie wypłaty zapomogi
  Wniosek do archiwum wojskowego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowych lub stabilizacyjnych
  Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy
  Oświadczenie o zamiarze korzystania
  Wniosek o przyznanie pomocy na nauki
  Wniosek o status weterana