Strona Główna Strona Główna
Aktualizacja danych ewidencyjnych
 

ZMIANA DANYCH EWIDENCYJNYCH
Wojskowy obowiązek meldunkowy

Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego, polegającego na zgłaszaniu wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) albo właściwym organom wojskowym zmian miejsca pobytu (zamieszkania), imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu.
Wojskowy obowiązek meldunkowy obejmuje:

  1. zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
  2. zgłoszenie przedłużenia pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
    1. zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące i powrotu z tego wyjazdu;
  3. wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
  4. zgłoszenie zmiany imienia lub nazwiska;
  5. zgłoszenie podwyższenia lub zdobycia dodatkowego wykształcenia;
  6. zgłoszenie uzyskania kwalifikacji zawodowych lub zawodu innych niż uzyskane wraz z wykształceniem, o którym mowa w pkt 5, oraz utraty prawa do wykonywania zawodu.

Osoby zgłaszają dane, o których mowa:

  1. w pkt 1-4, wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) łącznie ze spełnieniem obowiązku meldunkowego wynikającego z przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
  2. w pkt 5-6, wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w terminie 30 dni od dnia powstania zmian, przedstawiając do wglądu dokument stwierdzający te zmiany.

Osoba, która została powołana do odbycia czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej albo służby zastępczej - od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby składa wniosek o uzyskanie zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce jej pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.